Splošni pogoji vstopa na Božični Vojnik

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce dovoljen v odpiralnem času. Vstop je možen brez vstopnine. Priporočen pa je prostovoljni prispevek za kritje stroškov organizacije dogodka.

Če je vstop na določeno prireditev dovoljen le polnoletnim osebam, so blagajničarke ob prodaji kart in varnostniki pred vstopom in na prireditev pooblaščeni za ugotavljanje polnoletnosti osebe, ki želi vstopiti na prireditev, na način, da lahko od takšne osebe zahtevajo predložitev veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo. Če oseba noče ali ne more dokazati polnoletnosti imajo pravico takšni osebi zavrniti vstop oziroma jo napotiti, da zapusti prireditveni prostor.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Psom je dovoljen vstop na prireditveni prostor.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev lahko v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba na vhodih na prireditev in tudi na samem varovanem območju prireditve izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji prepreči vstop oziroma izstop z varovanega območja do prihoda policije.

Organizator si pridržuje pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora. Obiskovalca, ki kali javni red in mir na prireditvi, lahko varnostno služba s prireditvenega prostora odstrani ali zadrži do prihoda policije.

Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na prireditveni prostor.

Kajenje v dvoranah prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjih prostorih, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

Obiskovalci so dolžni upoštevati tudi morebitna dodatna navodila organizatorja, ki bi jih ta podal na vstopu ali na samem prireditvenem prostoru.

Turistično društvo Vojnik

 

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Božičnega Vojnika

 

 

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Turistično društvo Vojnik, Kašova ulica 2, 3212 Vojnik. Nagradna igra poteka v času trajanja dogodka Božični Vojnik od dne 16. 12. 2023 do vključno 2.1.2024 do 17. ure na osrednjem prireditvenem prostoru Božičnega Vojnika. Namen nagradne igre je podelitev treh nagrad ter pridobivanje kontaktov za potrebe trženjskega komuniciranja.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, tako rezidenti kot nerezidenti Slovenije. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. Pravila so objavljena na spletni strani bozicnivojnik.si. V nagradni igri lahko vsak posameznik sodeluje le enkrat. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (starši, stari  starši, bratje, sestre in otroci).

 

 1. Način sodelovanja in pravila

Udeleženec bo lahko v nagradni igri sodeloval na način da se bo prijavil pri eni izmed hostes, ki bo vpisala njegove podatke na kartonček nagradna igra. Vsak udeleženec lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje samo enkrat.

 

V žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

2-članska komisija, ki jo sestavljata predstavnika organizatorja, o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati:

 • ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka in pošta, datum rojstva,
 • telefonsko številko,
 • davčno številko ter davčno izpostavo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se izžrebanec ne odzove pravočasno na obvestilo o žrebu,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji,
 • nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.

 

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo podelil tri nagrade.

Glavne nagrade:

 1. DVE NOČITVI ZA 4 ČLANSKO DRUŽINO (2 odrasla in 2 otroka) V SORŽEVEM MLINU v Novi cerkvi
 2. MESTNO DOŽIVETJE ZA CELOTNO DRUŽINO (2 odrasla in 2 otroka)  v izvedbi UI Turizma Celje
 3. DRUŽINSKO KOSILO V RESTAVRACIJI FUUL BURGER HIŠA VOJNIK (2 odrasla in 2 otroka) 

 

Žrebanje praktičnih nagrad bo izvedeno v torek, 2.1.2024 ob 16. uri na TIC-u na prireditvenem prostoru Božičnega Vojnika. Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti ali po pošti. Nagrajenci se morajo odzvati do vključno 30. 1. 2024, v nasprotnem primeru bo organizator štel, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Prevzem nagrade se lahko izvede neposredno po žrebanju, če je nagrajenec prisoten na dogodku. Sicer bo organizator predal nagrado nagrajencu na sedežu organizatorja nagradne igre. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade.

 

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

 

 1. Akontacija dohodnine

Organizator bo od vrednosti nagrade, ki presega vrednost 42,00 eur, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju objavo foto in video materiala na spletni strani organizatorja in na njegovih profilih na socialnih omrežjih.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Prav tako udeleženci dovolijo organizatorju uporabo elektronskih naslovov, ki so jih navedli na kuponu za nagradno igro, za obveščanje o storitvah in dogodkih organizatorja nagradne igre do preklica oz. odjave. Ti podatki so: ime, priimek, elektronski naslov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje na naslov: bozicnivojnik@gmail.com.

V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov pred zaključkom nagradne igre sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: bozicnivojnik@gmail.com. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.12.2023, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na mobilni aplikaciji  in spletni strani organizatorja. 

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov bozicnivojnik@gmail.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

 

 

Splošni pogoji sodelovanja v božičnem lovu v igri na aplikaciji Božičnega Vojnika

 

 

 1. Splošne določbe

Organizator božičnega lova je Turistično društvo Vojnik, Kašova ulica 2, 3212 Vojnik. Božični lov poteka v času trajanja dogodka Božični Vojnik od dne 16. 12. 2023 do vključno 2.1.2024 do 17. ure na osrednjem prireditvenem prostoru Božičnega Vojnika. Namen nagradne igre je podelitev nagrad ter pridobivanje kontaktov za potrebe trženjskega komuniciranja.

 

 1. Pogoji za sodelovanje v božičnem lovu

V božičnem lovu lahko sodelujejo vse fizične osebe, tako rezidenti kot nerezidenti Slovenije. Udeleženci božičnega lova ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. Pravila so objavljena na spletni strani bozicnivojnik.si. V božičnem lovu lahko vsak posameznik sodeluje le enkrat. V božičnem lovu ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (starši, stari  starši, bratje, sestre in otroci).

 

 

 1. Način sodelovanja in pravila

Udeleženec bo lahko v božičnem lovu sodeloval na način da se bo registriral v mobilni aplikaciji in vpisal svoje podatke. S skeniranjem QR kod po prireditvenem prostoru bo izpolnil pogoje za pridobitev nagrade. Vsak udeleženec lahko v božičnem lovu sodeluje samo enkrat. Nagrado prejme na stojnici Veseljak v organizaciji Turističnega društva Vojnik.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v božičnem lovu.

Ker je vrednost prejete nagrade do višine 5 eur ne potrebujejo prejemniki posredovati osebnih podatkov, ker se ne obračunava dohodnine od prejetih nagrad.

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo podelil toliko nagrad kolikor bo izpolnjenih pogojev zanjo (v celoti poskeniranih QR kod na mobilni aplikaciji) .

Nagrade bodo gostinske storitve do vrednosti 5 eur.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju objavo foto in video materiala na spletni strani organizatorja in na njegovih profilih na socialnih omrežjih.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Prav tako udeleženci dovolijo organizatorju uporabo elektronskih naslovov, ki so jih navedli na kuponu za nagradno igro, za obveščanje o storitvah in dogodkih organizatorja nagradne igre do preklica oz. odjave. Ti podatki so: ime, priimek, elektronski naslov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu s Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre. Zahteva se posreduje na naslov: bozicnivojnik@gmail.com.

V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov pred zaključkom nagradne igre sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: bozicnivojnik@gmail.com. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.12.2023, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na mobilni aplikaciji  in spletni strani organizatorja. 

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov bozicnivojnik@gmail.com. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Prisotni na socialnih omrežjih: