Nagradna igra

Nagradna igra 2019-12-13T19:37:58+00:00

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

»NAGRADNA IGRA BOŽIČNEGA VOJNIKA«

 1. člen

Po teh pravilih prireja TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK, Kašova ulica 2, 3212 Vojnik (v nadaljevanju TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK), nagradno igro v reklamne namene na področju republike Slovenije z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradno igro)

 1. člen

Nagradna igra poteka v Info centru Božični Vojnik, od 14.12.2019 do 04.01.2020, do 17.00 ure. Nagradni letaki so na voljo v Info centru Božičnega Vojnika.

Nagrade so:

 1. nagrada: DARILNI BON AGENCIJE SONČEK v skupni vrednosti 100 €
 2. nagrada: DARILNI BON AGENCIJE SONČEK v skupni vrednosti 100 €
 3. nagrada: SET DARILNIH JASLIC BV v skupni vrednosti 50 €.
 1. člen

Žrebanje nagrajencev bo potekalo zadnji dan prireditve to je 4.1.2020 ob 17.00 uri, v Info centru Božičnega Vojnika. Nagrajenci bo na prireditvi razglašen po imenu in priimku.

 1. člen

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na Facebook strani  https://www.facebook.com/bozicnivojnik/, in sicer z imenom in priimkom. Prav tako bodo obveščeni preko nagrajenčeve elektronske pošte oz. SMS številke. 

 1. člen

Pravila so obvezujoča za TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju organizator), ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo nagradnih vstopnic priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

 1. člen

Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki izpolni vstopnico in skladno s tem členom odda letak. Vstopnice je mogoče dobiti v Info točki Božičnega Vojnika, skladno z 2. členom teh pravil. Udeleženec mora na vstopnico v prazna polja vpisati svoje osebne podatke in takšno vstopnico najkasneje do 16.30 ure zadnji dan trajanja Božičnega Vojnika, oddati  v za to namenjen nabiralnik, ki se nahaja v Info točki Božičnega Vojnika. Udeleženec nagradne igre sodeluje v nagradni igri z vsemi prejetimi in oddanimi nagradnimi vstopnicami, vendar je vsak udeleženec lahko izžreban le enkrat.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Upoštevane bodo vse originalne, nepoškodovane, čitljive, ročno izpolnjene in podpisane vstopnice. Izžrebanec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec in sam nosi stroške morebitnih davščin. 

 1. člen

Poškodovane, nečitljive ali kakorkoli drugače uničene nagradne vstopnice, iz katerih niso razvidni njeni bistveni elementi (izpolnjeni osebni podatki in podpis), ne sodelujejo v nagradnem žrebanju in organizator zanje ne odgovarja. V takšnem primeru TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK ne izda nagrade. Tak žreb se razveljavi, ter ponovno izžreba.

 1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine.

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 94/2007-UPB1).

Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev uporabljal izključno za izvedbo nagradne igre in podeljevanje nagrad v nagradni igri. Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do 15.01.2019 bodo vsi osebni podatki izbrisani. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Turistično društvo Vojnik kadarkoli zahteva:

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar:
  • oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita,
  • nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 1. člen

S sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

 • »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer po pošti na sedež organizatorja.
 • »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
 • »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Udeleženec ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 1. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v vezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.

 1. člen

Pravila pričnejo veljati 14.12.2019, s pričetkom nagradne igre.

V Vojniku, dne 14.12.2019                                                     TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK